02 / 555 77 444 Pon-Pia: 09:00-17:00

Porovnajte ponuku jednotlivých poisťovní
a vyberte si najvýhodnejšiu

Obchodné podmienky spoločnosti Superpoistenie s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava. Ochrana osobných údajov

Pre spoločnosť Superpoistenie s.r.o. je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený i na ochranu ich osobných údajov.

(1) Dojednanie poistenia a uzatvorenie poistnej zmluvy.

Dojednanie poistenia (uzatvorenie poistnej zmluvy) sa riadi Zákonom č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej Únie a SR, poistnými podmienkami danej poisťovne, ktorej poistný produkt si klient vybral, ako aj týmito Obchodnými podmienkami spoločnosti Superpoistenie, s.r.o, a Pravidlami používania stránok

(2) Aktuálnosť dát a informácií uvedených na stránkach spoločnosti Superpoistenie, s.r.o. alebo pri telefonickom styku klienta so zamestnancami a spolupracovníkmi spoločnosti Superpoisteni­e, s.r.o.

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. dosahuje maximálnu možnú presnosť dát a informácií , ktoré uvádza na svojich stránkach, alebo ktoré môžu uviesť jej zamestnanci a spolupracovníci pri telefonickom rozhovore s klientom. V prípade, že v objednávke poistnej zmluvy alebo v poistnej zmluve je z akýchkoľvek dôvodov uvedená nesprávna sadzba, spoločnosť Superpoistenie, s.r.o. alebo partnerská poisťovňa spoločnosti Superpoistenie, s.r.o. si vyhradzuje právo o takejto skutočnosti klienta informovať a žiadať úpravu poistnej sadzby na správnu hodnotu podľa sadzobníka danej poisťovne; v prípade, že klient nesúhlasí s úpravou sadzby na správnu hodnotu, spoločnosť Superpoistenie s.r.o. alebo partnerská poisťovňa spoločnosti Superpoistenie s.r.o. bude postupovať v súlade so zákonmi SR a poistnými podmienkami. Spoločnosť Superpoistenie, s.r.o. neručí za zmeny sadzieb, poistných podmienok alebo rozsahu krytia, o ktorých ju partnerské poisťovne včas neinformovali, a rovnako neručí za sadzby a poistné podmienky, ktoré nie sú súčasťou poistných produktov danej poisťovne dojednávaných spoločnosťou Superpoistenie s.r.o. a rovnako neručí za zmeny v ponuke poistných produktov danej poisťovne dojednávaných spoločnosťou Superpoistenie s.r.o., ktoré spoločnosť Superpoistenie s.r.o. nezačlenila do svojej ponuky z dôvodov technických alebo časových.

(3) Platba poistného.

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o.vyhlasuje, že žiadny klient spoločnosti neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné produkty priamo spoločnosti Superpoistenie s.r.o. Klient zásadne platí priamo danej poisťovni, ktorej produkt si praje dojednať. Žiaden zamestnanec alebo spolupracovník spoločnosti Superpoistenie s.r.o. nie je oprávnený vyberať od akéhokoľvek klienta poistné ani žiadne iné finančné prostriedky.

(4) Pravdivosť poskytnutých informácií klientom.

Klient alebo užívateľ internetových stránok spoločnosti Superpoistenie s.r.o. prehlasuje, že informácie, ktoré uviedol na internetových stránkach Superpoistenie.sk spoločnosti Superpoistenie s.r.o. s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu, a to predovšetkým

  • všetky údaje týkajúce sa osoby poistníka popr. držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia (vozidla, zodpovednosti, nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku),
  • všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia,
  • všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odzudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a podobne,
  • všetky osobné údaje o poistníkovi resp. vlastníkovi alebo držiteľovi predmetu poistenia

sú úplné, pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia.

Ďalej, klient alebo užívateľ internetových stránok spoločnosti Superpoistenie s.r.o. vyhlasuje, že vyššie uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely ako je účel, ktorý je uvedený klientom (alebo užívateľom internetových stránok Superpoistenie s.r.o) v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

Ak klient pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania poistenia, uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody, ktoré takýmto konaním spoločnosti Superpoistenie alebo príslušnej poisťovni vzniknú.

(5) Dojednávanie zmlúv na diaľku

Klient Superpoistenie s.r.o. má možnosť využiť dojednanie zmluvy na diaľku. V tomto prípade má klient k dispozícii návrh poistnej zmluvy a ostatné dokumenty vo formáte pdf. Takýto návrh zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a Zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne a v zmysle Obchodného zákonníka platný len momentom zaplatenia ( pripísania ) poistného na účet poisťovne.

Ak poistné nie je zaplatené do dátumu, ktorý je uvedený na zmluvnom návrhu, stáva sa návrh zmluvy neplatným. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami pre uzatváranie zmlúv na diaľku uvedenú v dokumente „Povinné informácie podľa zákona č.266/2005 a 350/2005“, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.superpoistenie.sk.

(6) Zrušenie žiadosti o poistenie.

6.1 Klient je oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do momentu zaplatenia poistného na účet poisťovne, a to najmä telefonicky alebo e-mailom. Po dojednaní poistky (zaplatení poistného) klient môže vypovedať zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými právnymi predpismi.

6.2 Pri havarijnom poistení je klient oprávnený zrušiť svoju žiadosť o poistenie do podpisu poistnej zmluvy, a to najmä telefonicky alebo emailom. Po dojednaní poistky (podpise poistnej zmluvy) klient môže vypovedať zmluvu v súlade s poistnými podmienkami príslušnej poisťovne a všeobecnými právnymi predpismi.

(7) Obhliadka vozidla

Najmä pri havarijnom poistení a niektorých doplnkových pripoisteniach k produktu povinného zmluvného poistenia a k poisteniam majetku (poistenie domácností, poistenie nehnuteľností, majetkové poistenie podnikateľov a firiem) je klient povinný súčinnosťou so spolupracovníkom spoločnosti Superpoistenie s.r.o. vykonať obhliadku vozidla, nehnuteľnosti alebo iného predmetu poistenia.

Obhliadku je možné vykonať aj na špecializovanom pracovisku partnera spoločnosti Superpoistenie s.r.o. alebo aj spolupracovníkom partnera spoločnosti Superpoistenie s.r.o. alebo aj spolupracovníkom príslušnej poisťovne alebo špecializovaným partnerom poisťovne. V takýchto prípadoch obvykle – v zmysle všeobecných poistných podmienok príslušnej poisťovne – poistenie neplatí do okamihu obhliadky.

(8) Súhlas s uložením osobných údajov v spoločnosti Superpoistenie s.r.o. Ochrana osobných údajov.

Svojou žiadosťou o uzatvorenie poistenia alebo iného finančného produktu dojednávaného spoločnosťou Superpoistenie s.r.o. užívateľ stránok www.superpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Superpoistenie s.r.o. potvrdzuje, že súhlasí s uložením osobných dát a údajov spoločnosťou Superpoistenie s.r.o. Tieto dáta sú potrebné k dojednaniu poistenia, k príprave novej ponuky alebo k skvalitneniu súčasnej ponuky pre klienta. Niektoré údaje uvedené klientom pri žiadosti klienta o poistenie majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č.52/1998 Z. z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Všetky údaje, ktoré používateľ stránok www.superpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Superpoistenie s.r.o. poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov používateľov stránok www.superpoistenie.sk alebo klientov spoločnosti Superpoistenie s.r.o. Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. chráni osobné údaje svojich klientov, odoslané vo formulári dojednávania poistenia medzinárodným bezpečnostným certifikátom THAWTE.

Osobné údaje budú oznámené výhradne poisťovni alebo finančnej inštitúcii, o dojednanie produktu alebo uzatvorenie zmluvy ktorej používateľ stránok www.superpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Superpoistenie, s.r.o. žiada.

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. si vyhradzuje právo použiť osobné dáta a údaje používateľov stránok www.superpoistenie.sk alebo klientov spoločnosti Superpoistenie s.r.o. s cieľom zasielania informácií o novinkách a nových produktoch a službách spoločnosti Superpoistenie s.r.o. a marketingovú činnosť pre produkty a služby Superpoistenie s.r.o.; oblasť produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou Superpoistenie s.r.o. je predmetom informácií uvedených na stránkach www.superpoistenie.sk.

Každý používateľ stránok www.superpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Superpoistenie s.r.o. môže kedykoľvek písomne požiadať spoločnosť Superpoistenie s.r.o. o čiastočné alebo úplné odstránenie jeho osobných údajov z databázy spoločnosti Superpoistenie s.r.o. okrem tých údajov, ktoré sú nutné k správe súčasných poistných zmlúv alebo iných produktov a služieb daného klienta, dojednaných prostredníctvom spoločnosti Superpoisteni­e, s.r.o.

Každý užívateľ stránok www.superpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Superpoistenie, s.r.o. môže takisto kedykoľvek písomne požiadať spoločnosť Superpoistenie, s.r.o. o zrušenie zasielania správ zo strany spoločnosti Superpoistenie, s.r.o., a to najmä takých, ktoré bezprostredne nesúvisia s existujúcimi poistnými zmluvami alebo inými produktami a službami daného klienta dojednaných prostredníctvom spoločnosti Superpoisteni­e s.r.o.

Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. prehlasuje, že dodržiava zákonnú úpravu ochrany osobných dát. Spoločnosť Superpoistenie s.r.o. prehlasuje, že zo zákona je povinná oznámiť údaje Polícii Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v tých prípadoch, v ktorých to vyžadujú platné právne predpisy.

Podľa Zákona má každý užívateľ stránok www.superpoistenie.sk alebo klient spoločnosti Superpoistenie s.r.o., ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať správcu dát (spoločnosť Superpoistenie s.r.o.) o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva.

Pozrite si aj Pravidlá používania stránok spoločnosti Superpoisteni­e s.r.o.