Slovník pojmov, písmeno P

Pád lavíny
Pád veci
Palivo
Partner
Peniaze
Peňažná čiastka
Platba
Platba poistného
Platba poistného plnenia
Platba za služby
Platba za tovar
Platenie poistného
Platiteľ
Platiteľ platby
Platiteľ poistného
Platná poistná zmluva
Platné poistenie
Platobné podmienky
Plnoletosť
Pobočka
Podiel na prebytku poistného
Podiel na trhu
Podielnik
Podielová jednotka
Podielový fond
Podmienky poistiteľnosti
Podmienky poskytnutia úveru
Podnikateľský subjekt
Podpis poistnej zmluvy
Podpoistenie
Podriadený sprostredkovateľ poistenia
Pohľadávka
Pohľadávka banky
Pohlavie
Pohonná látka
Pohreb
Pohrebné náklady
Pohrebné poistenie
Poistená vec
Poistené riziko
Poistenec
Poistenie
Poistenie auta
Poistenie batožiny
Poistenie budovy
Poistenie domácnosti
Poistenie dopravných prostriedkov
Poistenie finančnej straty
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie majetku
Poistenie vozidla
Poistenie na prvé riziko
Poistenie na všetky riziká
Poistenie nehnuteľnosti
Poistenie občianskej zodpovednosti
Poistenie obchodnej zodpovednosti
Poistenie osôb
Poistenie pohrebu
Poistenie pre prípad poškodenia
Poistenie pre prípad smrti
Poistenie pre prípad zničenia
Poistenie prepravovaného tovaru
Poistenie prepravovanej zásielky
Poistenie PZP
Poistenie rekreačnej domácnosti
Poistenie rekreačnej nehnuteľnosti
Poistenie tovaru
Poistenie umeleckých zbierok
Poistenie úrazu
Poistenie úveru
Poistenie v redukovanom stave
Poistenie vecí proti živelnému riziku
Poistenie zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla
Poistenie zodpovednosti za výrobok
Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Poistenosť
Poistený
Poistený majetok
Poistený predmet
Poistený subjekt
Poistiteľ
Poistiteľné riziko
Poistka
Poistná čiastka
Poistná doba
Poistná ekonomika
Poistná hodnota
Poistná matematika
Poistná náhrada
Poistná ochrana
Poistná politika
Poistná rezerva
Poistná sadzba
Poistná suma
Poistná škoda
Poistná tarifa
Poistná udalosť
Poistná zmluva
Poistná známka
Poistné
Poistné druhy
Poistné krytie
Poistné obdobie
Poistné odvetvie
Poistné operácie
Poistné plnenie
Poistné podmienky
Poistné pole
Poistné portfólio
Poistné právo
Poistné rezervy
Poistné riziko
Poistník
Poistný druh
Poistný fond
Poistný garančný fond
Poistný kmeň
Poistný maklér
Poistný matematik
Poistný návrh
Poistný poradca
Poistný produkt
Poistný trh
Poistný vzťah
Poisťovací agent
Poisťovací maklér
Poisťovací monopol
Poisťovací podnik
Poisťovací spolok
Poisťovací sprostredkovateľ
Poisťovací trh
Poisťovacia činnosť
Poisťovacia prax
Poisťovacia skupina
Poisťovacia spoločnosť
Poisťovanie
Poisťovateľ
Poisťovňa
Poisťovňa iného štátu
Poisťovňa OTČINA
Poisťovníctvo
Polročná splátka
Poplatok
Poplatok za počiatočné náklady
Poplatok za zrušenie poistnej zmluvy
Portfólio
Poskytovateľ služby
Postih
Posúdenie rizika
Poškodená vec
Poškodenie veci
Poškodenie zdravia
Poškodený
Potvrdenie o poistení
Potvrdenie poisťovne
Povinná kontrola
Povinné poistenie
Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie do zahraničia
Povodeň
Povolený pobyt
Pozostalý
Požiar
Pôžička
PPF
PPF Group
PPF Holding
Pracovný pomer
Pracovný úraz
Právna asistencia
Právna spôsobilosť
Právnická osoba
Právny predpis
Právny vzťah
Právo
Predajca tovaru
Predbežné krytie
Predčasná splatnosť
Predmet poistenia
Predpísané poistné
Predvídateľné riziko
Prechodné bydlisko
Premlčacia lehota
Premlčanie
Preplatok
Preplatok poistného
Prevádzka cudzozemského motorového vozidla
Prevádzka motorového vozidla
Prevádzka vozidla
Prevádzkovateľ motorového vozidla
Prevádzkovateľ vozidla
Prevádzkové náklady poisťovne
Preventívne opatrenie
Prevzatie rizika
Príčina
Prijaté poistné
Prijatie do poistenia
Prijatie návrhu
Prijatie návrhu poistnej zmluvy
Príjem
Príjemca platby
Prijímateľ platby
Príkaz na úhradu
Primeraný náklad na opravu veci
Pripísanie platby na účet
Pripísanie platby poistného
Pripoistenie
Pripoistenie asistencie
Pripoistenie batožiny
Pripoistenie náhradného vozidla
Pripoistenie právnej asistencie
Pripoistenie skla
Pripoistenie úrazu
Prirážka
Prirážka k poistnému
Príslušenstvo pohľadávky banky
Prívesný vozík
Pro rata
Pro rata poistné
Produkčná odmena
Profesná zodpovednosť
Profesionálny horský záchranár
Provízia
Prvé poistné
Prvé poistné obdobie
PZP
PZP AUTOMATIK
PZP AUTOMATIK Plus
PZP AUTOMATIK Štandard
PZP Business
PZP Economy
PZP Excellent
PZP Optimum