1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť . Melange, s.r.o., so sídlom Podunajská 23, Bratislava 826 01, IČO: 46 080 996, spol. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 72060/B.

2. Podmienkou súťaže vykonanie on-line výpočtu ktoréhokoľvek poistenia na internetovom portáli superpoistenie.sk, súhlas s účasťou v súťaži a splnenie podmienok súťaže.

3. Zo všetkých účastníkov, ktorí splnia podmienky súťaže, bude vyžrebovaný výherca, ktorý získa poukaz na nákup ľubovoľných produktov spoločnosti Melange vo výške 500€, výherca ktorý získa bytové doplnky kolekcie Melange Design v celkovej hodnote 200€ a výherca ktorý získa štýlovú vázu Thisbe z kolekcie Red Oak.

4. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky.

5. Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov nemá nárok na výhru.

6. Vstup do súťaže nie je podmienený kúpou žiadneho tovaru alebo objednaním služby. Skutočnosť, či je účastník zákazníkom Vyhlasovateľ súťaže, nie je dôležitá pre zaradenie do súťaže.

7. Súťaž trvá do 31. 8. 2012.

8. Výherca súťaže bude určený žrebovaním, ktoré sa bude konať do 30 dní od ukončenia súťaže.

9. Výška výhier je uvedená pred zdanením.

10. Výherný kupón na nákup produktov spoločnosti Melange v hodnote 500 EUR bude môcť uplatniť výherca do 2 mesiacov po vyhlásení výhercu a jeho uverejnení na web stránke Vyhlasovateľa súťaže.

11. Do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý poskytne súhlas so spracovaním údajov za účelom zaradenia a účasti v súťaži.

12. Pre odstránenie akejkoľvek pochybnosti, viacnásobná registrácia účastníka nezvyšuje jeho šance na výhru, pretože v rámci tejto kampane sa môže účastník zúčastniť súťaže iba raz.

13. Výhercovia budú informovaní e-mailom a budú zverejnení na webovej stránke Vyhlasovateľ súťaže. Výhra bude výhercovi doručená poštou. Výhra, ktorú sa výhercovi nepodarí doručiť, prepadne v prospech Vyhlasovateľ súťaže.

14. Pri registrácii bude účastník súťaže požiadaný o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom zaradenia a účasti v hre.

15. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zverejniť meno a priezvisko výhercu na webových stránkach Vyhlasovateľ súťaže, facebooku a web stránkach partnerov súťaže.

16. Účastníci súťaže sa svojím vstupom do súťaže zaväzujú dodržiavať tieto pravidlá. Tieto pravidlá sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľ súťaže a partnerov tejto súťaže.

17. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž bez náhrady alebo zmeniť jej pravidlá. Informácie o zrušení súťaže alebo zmene jej pravidiel budú zverejnené rovnakým spôsobom ako tieto pravidlá.

18. Podmienky súťaže špecificky neupravené vo vyššie uvedených bodoch sa riadia Všeobecnými podmienkami súťaží Vyhlasovateľa súťaže uvedenými na internetovom portáli melange.eu v sekcii „Na stiahnutie“.